Arbo in je organisatie

De overheid stelt doelen vast voor de veiligheid en gezondheid in bedrijven. Hierin staat beschreven welke mate van bescherming bedrijven moeten bieden aan werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. De doelvoorschriften zijn opgenomen in de Arbo-wet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Werknemers en werkgevers maken samen afspraken over hoe de doelen op het gebied van veilig en gezond werken worden bereikt.

De Arbo-wet beschrijft doelvoorschriften, grenswaarden en procesnormen. Deze geven het wettelijke beschermingsniveau aan waaraan de arbeidsomstandigheden moeten voldoen. Waar mogelijk zijn de doelvoorschriften voorzien van gezondheidskundige – of veiligheidskundige (grens)waarden. De manier waarop dat doel bereikt wordt, staat niet in de wet. De Arbocatalogus helpt daarbij.

In een Arbocatalogus staan de verschillende methoden en oplossingen beschreven die werkgevers en werknemers samen hebben afgesproken om te voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid stelt. Bijvoorbeeld maatregelen die aan een veilig en gezond werkklimaat hebben bijgedragen, normen uit (wetenschappelijke) onderzoeken, goede praktijken, NEN-normen, brancherichtlijnen, convenanten, leidraden of huidige Arbobeleidsregels. Zodra de Arbocatalogus van uw branche goedgekeurd wordt door de overheid, vervallen de Arbobeleidsregels voor uw branche.

De werkgever is verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid; daarbij zijn overleg en samenwerking met de werknemers verplicht. Voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de instelling dragen werknemers en werkgevers samen verantwoordelijkheid.

Lees meer over de arboregelgeving, de arbocatalogus en de verantwoordelijkheid die werkgevers en werknemers hierin hebben op www.arbocatalogusvvt.nl